Rent Senter

Kondis Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge og har derfor endret medlemsvilkårene.

Vi ber alle medlemmer lese teksten under som er lagt til i medlemsvilkårene.

Anbefaler også medlemmene våre om å gå inn på www.rentsenter.no og gjennomføre e-læring:Grunnleggende info om antidopingsarbeid.Lag bruker med senterkode:ML40P

MEDLEMSVILKÅR RENT SENTER:

Kondis Treningssenter har inngått avtale om Rent Senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent,sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter.Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blandt våre medlemmer.Som medlem av Kondis Treningssenter tar jeg avstand fra all bruk av dopingmidler,og er kjent,med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Kondis Treningssenter rett til å oppheve avtalen umiddelbart.Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssenter.Jeg er kjent med at listen til en hver tid kan finnes på www.rentsenter.no

Kondis Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll.Der senteret registrerer tegn og symtomer på bruk av dopingmidler er jeg inneforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale.Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret,hvis det fortsatt er tegn til mulig dopingbruk.Dersom jeg ikke signerer erklæringa,blir det å anse som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale,og Kondis Treningssenter har anledning til å heve treningsavtalen.Med ikraftsettelse fra 01.07.2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,§ 24 a.Bruk av-eller mistanke om bruk av dopingmidler på Kondis Treningssenter kan bli Politianmeldt.

Reglement

1. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget.Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn.Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal pågå.En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten har trådt i kraft. Rett til forlengelse begrenses til tre -3- måneder.

2. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.

3. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.

4. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk frisk og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.

5. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

6. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

7. Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.

8. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.

9.Ved utmelding fra senteret må det gis skriftlig beskjed før 1. for påfølgende måned. Altså, skal du melde deg ut fra og med september så må senteret ha beskjed SENEST 31. august.

10.Avtalegiro MÅ opprettes umiddelbart å helst i god tid før den 7 i mnd for å unngå ekstra fakturagebyr på kr 80 pr mnd.Fakturagebyret på kr 80 blir plusset på månedsavgften hver måned inntil avtalegiro er registrert i vårt system.

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Nettside levert av ibooking.no